Skip to the main content
Ik ben

ambulancezorgprofessional

Wat is de medische voorgeschiedenis van een patiënt? Heeft hij of zij chronische aandoeningen, zoals diabetes? Heeft de patiënt recent al spoedzorg gekregen? Wat zijn de bevindingen uit de triage van de huisartsenpost? Voor u als ambulancezorgprofessional is het cruciaal om in acute situaties snel over dit soort gegevens te beschikken. Zoals u zelf ten behoeve van een goede zorgoverdracht patiëntinformatie vanuit de ambulance stuurt aan de SEH en/of huisarts, heeft u zelf ook medische informatie over de patiënt nodig, bijvoorbeeld uit het huisartsdossier.

Deze informatie is op dit moment helaas vaak nog onvoldoende beschikbaar. Hiervoor heeft u soms direct overleg nodig met andere zorgverleners in de keten en ook dat is niet altijd snel en goed mogelijk.

Het programma Met spoed beschikbaar helpt u met de versnelde realisatie van het digitaal uitwisselen van relevante medische gegevens van de SEH, huisartsenpost of huisarts. Zo kunt u goed geïnformeerd snel de juiste keuzes maken in een acute situatie en de best mogelijke zorg leveren.

Goed geïnformeerd de juiste keuze maken

Wat is de medische voorgeschiedenis en in welke situatie bevindt de patiënt zich nu? Voor u als ambulanceverpleegkundige is de beschikbaarheid van relevante medische informatie cruciaal. Hiermee kunt u goed geïnformeerd de juiste zorg verlenen aan uw patiënt.

 

Best passende zorg en snelheid

De informatie die u ter plekke over de patiënt krijgt of verzamelt en de inschattingen die u maakt, zijn heel belangrijk voor het verdere verloop van de acute zorgketen. U speelt daarbij een cruciale rol. De uitwisseling van relevante patiëntinformatie en een systematische en volledige overdracht naar SEH, huisartsenpost of huisarts zijn hierin essentieel voor voor de best passende zorg en snelheid. Regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) hebben dan ook gezamenlijk, meteen na het vaststellen van de Richtlijn Acute Zorg (2014), vaart gemaakt met het uitvoeren van de gemaakte afspraken. Sinds vele jaren sturen ambulanceprofessionals gestandaardiseerde berichten met patiëntinformatie vanuit de ambulance aan de SEH (of een andere ziekenhuisafdeling) en/of aan de eigen huisarts van de patiënt (zie ook deze korte animatie). De vervolgzorg kan daardoor goed worden voorbereid en de huisarts kan zijn/haar patiëntendossier volledig en actueel houden.

 

Terugkoppeling voor evaluatie en kwaliteitsverbetering

Wat was de uitkomst van het onderzoek van de patiënt op de SEH? Met deze terugkoppeling vanuit het ziekenhuis kunt u uw eigen aandeel in de geleverde zorg evalueren en op basis daarvan de kwaliteit van toekomstige zorg verder verbeteren.

Ter ondersteuning voor u

Zorgverlener Journey Ambulancezorg: procesuitwerkingen ambulance en meldkamer

Voor Met spoed beschikbaar is de zorg leidend bij de realisatie van digitale gegevensuitwisseling. Daarom hebben we de zorgprocessen van de ambulance en de meldkamer inzichtelijk gemaakt in een zogeheten ‘Zorgverlener Journey Ambulancezorg’. Deze hebben we opgesteld op basis van gesprekken die we met zorgprofessionals van de ambulancezorg hebben gevoerd en na toetsing bij de expertpanels van het programma.

Deze analyse helpt de Regionale Ambulancevoorzieningen en ketenpartners in de acute zorg om het gesprek over de inpassing van de digitale gegevensuitwisseling en benodigde werkafspraken te kunnen voeren.

Hier vindt u de Zorgverlener Journey van de Ambulancezorg

Oproep

Koplopers gezocht voor nieuwe digitale gegevensuitwisselingen

Samen met een vertegenwoordiging van zorgaanbieders in de spoedzorgketen hebben we in kaart gebracht aan welke gegevensuitwisselingen uit de Richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancevoorziening – afdeling spoedeisende hulp’ de grootste behoefte is bij de zorgaanbieders, en welke voor ICT-leveranciers technisch realiseerbaar zijn op korte termijn. Dit leidt in eerste instantie tot een aantal digitale gegevensuitwisselingen die we graag samen met u en uw ketenpartners in de acute zorg willen opzetten en toetsen om daarna breed uit te rollen. U kunt één van de koplopers zijn om hieraan bij te dragen. U leest er meer over in deze factsheet.

Meer weten of aan de slag?

Wilt u graag aan de slag met digitale gegevensuitwisseling in uw regio? Wilt u aan een koploperproject meedoen voor de nieuwste digitale uitwisselingen? Meer weten over het programma?

Neemt u dan contact met ons op en vul het contactformulier in. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contactformulier

Blijf op de hoogte

Nieuws

Nieuws

Praktijkervaringen van zorgverleners met de vernieuwde digitale informatieoverdracht van ambulance naar SEH

4 juli 2022
In het Vakblad V&VN Ambulancezorg van juni 2022 is een artikel gepubliceerd...
Nieuws

Koplopers gezocht voor verbeterde rapportages van SEH en ambulance naar huisarts

21 juni 2022
Wilt u als huisarts beter gestructureerde digitale rapportages ontvangen over verleende spoedzorg...
Nieuws

Update brede uitrol ROAZ Zuidwest-Nederland

20 juni 2022
De regio Zuidwest-Nederland startte april vorig jaar voortvarend met een eerste koploperproject...

Volg ons