Skip to the main content

 • Veelgestelde vragen

  Wissen

  Veelgestelde vragen

  Waar kan ik terecht voor ondersteuning?
  • Het kwaliteitskader spoedzorgketen: landelijke spoedzorgtafel onder leiding van de LNAZ (www.lnaz.nl) en Zorginstituut Nederland (www.zorginstituutnederland.nl)
  • De Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg: het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG, www.nhg.org)
  • De informatiestandaard Acute Zorg: Nictiz (www.nictiz.nl)
  • Kwalificatie van uw systeem op het voldoen aan de richtlijn (relevant voor leveranciers): Nictiz
  • Een overzicht van gekwalificeerde systemen (relevant voor zorgaanbieders): Nictiz
  • Heeft u vragen over de implementatie of wilt u ondersteuning? Neem contact op met metspoedbeschikbaar@ictu.nl.
  • Met behulp van de koplopers en hun evaluaties heeft Met spoed beschikbaar een aantal producten ontwikkeld die u kunnen helpen als u zelf wilt starten met de implementatie van digitale gegevensuitwisseling. Deze zijn te vinden op de website https://metspoedbeschikbaar.nl/toolkit/.
  • Voor ondersteuning van implementatie van de informatiestandaard kunt u kijken op de website van Amigo!. Hier vindt u kennis en ervaringen uit de zorg om zorgaanbieders te ondersteunen bij het implementatieproces van informatiestandaarden.
  • Om de stand van zaken van implementatie in uw regio te weten te komen: neem contact op met het ROAZ of de RSO in uw regio.
  • U wilt in de regio aan de slag met de implementatie: neem contact op met het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) of de Regionale Samenwerkingsorganisatie (RSO) in uw regio, met de leveranciers van uw eigen systeem en met uw ketenpartners.
  • De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz): het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  • De opt-outwetgeving: het ministerie van VWS

  Voor alle andere vragen kunt u terecht bij: metspoedbeschikbaar@ictu.nl.

  Algemeen

  Het programma Met spoed beschikbaar helpt zorgverleners in de spoedzorg met digitale uitwisseling van gegevens.

  Als iemand met spoed zorg nodig heeft, is het belangrijk dat hij of zij snel de juiste zorg krijgt. Om de juiste zorg te verlenen, is het voor de betrokken zorgaanbieders belangrijk om te weten wat de medische voorgeschiedenis is van de patiënt en in welke situatie de patiënt zich bevindt. Zorgverleners beschikken op dit moment echter vaak niet snel en goed genoeg over:

  • De medische voorgeschiedenis van de patiënt zoals allergieën, chronische ziektes, medicijngebruik, recent ontvangen spoedzorg, de behandeling die is gestart in de ambulance of de bevindingen in de triage van de huisartsenpost of meldkamer.
  • Informatie over de situatie waarin de patiënt zich op het moment van de spoedsituatie bevindt.
  • Terugkoppeling over de verleende zorg. Denk aan feedback van de spoedeisende hulp naar de ambulancezorg voor kwaliteitsverbetering in het proces. Of de terugkoppeling van de betrokken zorgverleners naar de huisarts, zodat deze weet wat met zijn of haar patiënt is gebeurd.

  Omdat een goede en snelle digitale gegevensuitwisseling belangrijk is voor goede patiëntenzorg, hebben de landelijke branche- en beroepsorganisaties van de spoedzorgaanbieders afgesproken dat de gegevensuitwisseling tussen deze partijen in 2023 in Nederland gerealiseerd moet zijn. In de Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg staat welke informatie, door wie, op welk moment uitgewisseld moet worden om spoedzorg voor patiënten te ondersteunen.

  Om verdere versnelling aan te brengen in de implementatie van de Richtlijn werkt ICTU samen met de landelijke branche- en beroepsorganisaties van de betrokken spoedzorgaanbieders, het ministerie van VWS,Zorgverzekeraars Nederland, Patiëntenfederatie Nederland, VZVZ en Nictiz aan een plan van aanpak voor een vervolgprogramma Met spoed beschikbaar 2.0.

  Met als doelen: 

  • betere gezondheidsuitkomsten;

  • efficiënter en sneller (keten)zorgproces;

  • meer werkplezier voor zorgverleners;

  • kwaliteitsverbetering van het zorgproces.

  De stuurgroep besluit naar verwachting in juli 2024 over de doorstart. 

  Afspraken in de spoedzorgketen

  De landelijke branche- en beroepsorganisaties van de spoedzorgaanbieders hebben afgesproken dat de gegevensuitwisseling tussen deze partijen in 2023 in Nederland gerealiseerd moet zijn. In de Richtlijn acute zorg staat welke informatie, door wie, op welk moment uitgewisseld moet worden om spoedzorg voor patiënten te ondersteunen.

  Nog niet al die informatie wordt momenteel digitaal met elkaar uitgewisseld, terwijl er urgente behoefte aan is.

  Versnelde implementatie van de Richtlijn

  Om verdere versnelling aan te brengen in de implementatie van de Richtlijn werkt ICTU samen met de landelijke branche- en beroepsorganisaties van de betrokken spoedzorgaanbieders, het ministerie van VWS,Zorgverzekeraars Nederland, Patiëntenfederatie Nederland, VZVZ en Nictiz aan een plan van aanpak voor een vervolgprogramma Met spoed beschikbaar 2.0.

  Met als doelen: 

  • betere gezondheidsuitkomsten;

  • efficiënter en sneller (keten)zorgproces;

  • meer werkplezier voor zorgverleners;

  • kwaliteitsverbetering van het zorgproces.

  De stuurgroep besluit naar verwachting in juli 2024 over de doorstart. 

  Met het programma werken we aan:

  • betere gezondheidsuitkomsten voor de patiënt;
  • efficiënter en sneller (keten)zorgproces (minder administratie);
  • meer werkplezier voor zorgverleners;
  • kwaliteitsverbetering van het zorgproces.

  Om verdere versnelling aan te brengen in de implementatie van de Richtlijn werkt ICTU samen met de landelijke branche- en beroepsorganisaties van de betrokken spoedzorgaanbieders, het ministerie van VWS,Zorgverzekeraars Nederland, Patiëntenfederatie Nederland, VZVZ en Nictiz aan een plan van aanpak voor een vervolgprogramma Met spoed beschikbaar 2.0. Bekijk de betrokken organisaties.

  Zorg is leidend

  We zoeken aansluiting bij het zorgproces. Bij het bereiken van de programmadoelen is het ondersteunen van het zorgproces leidend.

   

  Collectieve verantwoordelijkheid

  Sectoraanpak met zorgaanbieder-overstijgende afspraken. Een goede samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders is nodig om de programmadoelen te bereiken.

   

  Techniek

  We faciliteren en coördineren ICT- leveranciers. De medewerking van leveranciers is belangrijk voor het succes van het programma. Daarom worden zij vanaf het begin van de ontwikkeling gefaciliteerd in de diverse testprocessen tot en met de implementatie in de zorgpraktijk.

   

  Gebruik

  We gaan voor een stapsgewijze en pragmatische implementatie in de zorgpraktijk. Veel aandacht gaat naar een praktische (regionale) ondersteuning van de implementatie in de zorgpraktijk, waarbij de gehele keten betrokken is, van bron(nen) naar ontvanger(s) van gegevens. Waar mogelijk sluiten we aan bij bestaande regionale initiatieven.

   

  Met spoed beschikbaar richt zich op het ondersteunen van de zorgprocessen in de acute zorgketen met digitale gegevensuitwisselingHet gaat hierbij om gegevensuitwisselingen tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancevoorziening en afdeling Spoedeisende hulp, zoals beschreven in de Richtlijn.

  Het programma ondersteunt zorgverleners van huisartsenpraktijken, huisartsenposten, ambulancevoorzieningen en afdelingen Spoedeisende hulp.

  Het beschikbaar hebben van medicatiegegevens bij de HAP, SEH, Ambulance of Meldkamer kan inderdaad ook heel belangrijk zijn bij de zorg voor patiënten met een acute zorgvraag. Gelukkig kan dit bij veel systemen technisch al en maken steeds meer zorgaanbieders in de spoedzorg hier ook al gebruik van. Voor Met spoed beschikbaar ligt de focus op de gegevens zoals die in de Richtlijn zijn opgenomen. Daar waar medicatiegegevens nog niet worden opgevraagd, worden zorgaanbieders op de bestaande mogelijkheden voor medicatieoverdracht gewezen.

  Een belangrijk uitgangspunt in de aanpak van het programma, is dat de zorg leidend is. We zoeken aansluiting bij het zorgproces. Een multidisciplinaire expertgroep met vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen van zorgverleners bewaakt dit. Daarnaast maken we gebruik van vier expertpanels. Deze bestaan uit vertegenwoordigers van eenzelfde discipline, te weten huisartsen, medewerkers van huisartsenposten, ambulancezorgprofessionals en spoedeisende hulp medewerkers. De expertpanels voeden het programma met informatie en advies over spoedzorgprocessen en adviseren de expertgroep bij vraagstukken die een specifiek zorgproces aangaan. 

  Het gaat om de gegevensuitwisselingen tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancevoorziening en afdeling Spoedeisende hulp, zoals beschreven in de Richtlijn.

  Toestemming voor het opvragen van de professionele samenvatting van de huisarts voor spoedzorg op de huisartsenpost is in veel gevallen al door de patiënt gegeven. Het ministerie van VWS onderzoekt de mogelijkheden om deze toestemming voor spoedzorg ook op de SEH en bij de ambulancevoorzieningen te gebruiken. 

  Medische gegevens zijn bijzondere persoonsgegevens in de zin van de wet. In de KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens staat uitgebreid beschreven waaraan moet worden voldaan door de zorgverleners.

  Met spoed beschikbaar richt zich op de versnelde implementatie van de Richtlijn. In deze Richtlijn is ook de uitwisseling van gegevens tussen meldkamer en huisartsenpost opgenomen. Met spoed beschikbaar kan de ontwikkeling van Zorgcoördinatiecentra dus ondersteunen. 

  Koploperprojecten

  De koploperprojecten zijn projecten waarin we nieuwe digitale gegevensuitwisselingen realiseren en toetsen om zorgverleners te ondersteunen in hun werk met een efficiënter en prettiger zorgproces. Dit ondersteunt hen om de patiënt sneller de juiste zorg te verlenenZie ook deze factsheet voor meer informatie. 

  Voor aanmelding of meer informatiekunt u contact met ons opnemen.

  Het gaat in eerste instantie om gegevensuitwisselingen waaraan een vertegenwoordiging van zorgaanbieders de meeste behoefte heeft en welke voor ICT-leveranciers technisch te realiseren zijn op korte termijn.

  Momenteel wordt er gewerkt aan een plan van aanpak voor de doorstart van het programma. Zodra de stuurgroep daarop akkoord heeft gegeven, kunnen we meer informatie over dit onderwerp delen.

  JazekerEr zijn meer digitale gegevensuitwisselingen die we momenteel aan het onderzoeken zijn om als koploperproject aan te bieden. Dit zijn uitwisselingenwaarbij de techniek wat complexer ligt, er een afhankelijkheid is van patiënttoestemming of waarvan nog een nadere analyse van het zorgproces nodig is. Houd onze communicatie hierover in de gaten. 

  Om als koploper aan de slag te gaan, dient u onder meer aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

  • U dient minimaal met twee zorgaanbieders in de acute zorgketen en twee ICT-leveranciers deel te nemen.
  • Er is bestuurlijk commitment voor deze implementatie bij alle betrokkenen.
  • Het laten slagen van de implementatie van het project heeft prioriteit bij alle betrokkenen.
  • Er is bij alle betrokkenen voldoende capaciteit ingepland om de implementatie te ondersteunen. 
  • De uitwisseling die u gezamenlijk op gaat zetten is nog niet eerder landelijk beproefd. 
  • Er is een regionaal projectleider aangetrokken voor de begeleiding.
  • De oplossing voor de gegevensuitwisseling is conform de Richtlijn en de Informatiestandaard Acute Zorg.

   

  Er is een aantal zaken waaraan u kunt denken ter voorbereiding.  

  • Zoek de samenwerking met een ketenpartner met wie u samen aan de slag gaat. Bestuurlijk commitment is hierbij belangrijk! 
  • Bekijk de zorgprocessen die u nu in de acute zorgketen met de betrokken ketenpartner heeft. Hier ziet u in een voorbeeld met gegevensoverdracht van de ambulance naar de spoedeisende hulp, waar u aan kunt denken.
  • Stimuleer uw ICT-leveranciers om de benodigde functionaliteit in te bouwen. Uw klantvraag is belangrijk. 
  • U kunt uw infrastructuur aansluiting bij het LSP of LSDV alvast organiseren, zodat u straks sneller aan de slag kunt met de technische oplossing.  

  In de tool Amigo! van Nictiz die ondersteunt bij de implementatie van informatiestandaarden om tot digitale gegevensuitwisseling te komen, leest u meer over waar u aan moet denken als u aan de slag gaat met digitale informatie-uitwisseling in de acute zorgketen.

  Overigens geldt deze voorbereiding niet alleen voor de koplopers. U kunt deze acties ook al in gang zetten.

  Ja, de vergoeding voor de koploperprojecten is drieledig: 

  • een vergoeding voor de zorgaanbieder voor deelname als koploper;  
  • een vergoeding voor de ICT-leverancier voor deelname als koploper;  
  • een vergoeding voor de inzet van een regionale projectleider.  

  Op het moment dat u met één of meer van uw regionale ketenpartners en uw ICT-leveranciers wilt meedoendient u als regionaal initiatief hier zelf een projectleider voor aan te wijzen. Voor deze rol ontvangt u vanuit het programma een financiële vergoeding. De verantwoordelijkheden van de regionale projectleider zijn het regelen en coördineren van alle activiteiten die plaatsvinden om tot digitale gegevensuitwisseling in de praktijk te komen. De regionale projectleider zorgt er onder meer voordat: 

  • de huidige en nieuwe werkprocessen in de keten in kaart worden gebrachtHieruit ontstaan de vervolgacties ter voorbereiding, zoals werkafspraken, functionele testen, communicatie, instructie en meer;
  • de betrokken zorgaanbieders en ICT-leveranciers afspraken maken over uitvoering van het project om te komen tot een goede digitale ondersteuning van het zorgproces.

  Een coördinator van Met spoed beschikbaar ondersteunt de regionale projectleider. 

  Het project is geslaagd wanneer de uitwisseling van informatie het spoedzorgproces in de praktijk van SEH, RAV, Huisartsenpost en/of huisarts goed ondersteunt. 

  Wanneer de koploperprojecten positief zijn afgerond, dan worden de ervaringen met het gebruik van de informatie in de praktijk en de gebruikte systemen beschikbaar gesteld voor andere zorgaanbieders. De geleerde lessen en handvatten voor implementatie zullen worden aangereikt voor algemeen gebruik. 

  Neem voor vragen contact op met metspoedbeschikbaar@ictu.nl.

  ICT

  De ziekenhuizen, RAV’s, huisartsenposten en huisartsen bepalen zelf welke technische oplossing zij willen gebruiken. Meestal bestaat die oplossing uit een applicatie (XIS) in combinatie met een infrastructuur (bijvoorbeeld LSDV en LSP)Vanuit het programma ondersteunen we met eisen, om de kwaliteit van de gegevensuitwisseling voldoende te waarborgen én om ervoor te zorgen dat over de keten heen gegevens kunnen worden uitgewisseld. Zo moet de oplossing aansluiten bij de zorgpraktijk en bij de Richtlijn, al in gebruik zijn, passen binnen de ambities voor de langere termijn en landelijk opschaalbaar zijn. De oplossing zal moeten voldoen aan de daarvoor opgestelde leidende principes en architectuur-uitgangspunten. Hier wordt door Nictiz en VZVZ op getoetst.  

  De informatiestandaard is ontwikkeld door en in beheer van Nictiz. Hier leest u er meer over en vindt u contactinformatie. 

  Eerst dient uw applicatie te worden gekwalificeerd. Nictiz verzorgt de kwalificatieHier vindt u meer informatie en contactgegevens. Nadat uw applicatie door Nictiz is gekwalificeerd op het voldoen aan de informatiestandaard Acute zorg, moet deze door VZVZ worden geaccepteerd indien gekozen is voor het LSP als infrastructuur. In het proces van kwalificatie t/m acceptatie wordt u ondersteund, zodat dit soepel verloopt. Mocht u hier nog vragen over hebben, dan horen we dat graag!

   

  VZVZ is verantwoordelijk voor de UZI-middelen en het LSP. Hier vindt u meer informatie over het LSP en contactgegevens. 

  Wanneer u met de vernieuwde informatieoverdracht van ambulance naar spoedeisende hulp aan de slag wilt (bericht 8, 9 en 10 uit de Richtlijn), heeft u een LSDV 2.4.0 aansluiting nodig. In dit document leest u er meer over.

   

   

   

  In dit stappenplan kunt lezen welke stappen u dient te nemen om de vernieuwde ambulanceberichten te implementeren.

  Ga ook aan de slag met digitale gegevensuitwisseling!