Skip to the main content

Veelgestelde vragen

Wissen

Veelgestelde vragen

Algemeen

Het programma Met spoed beschikbaar helpt zorgverleners in de spoedzorg met digitale uitwisseling van gegevens.

Als iemand met spoed zorg nodig heeft, is het belangrijk dat hij of zij snel de juiste zorg krijgt. Om de juiste zorg te verlenen, is het voor de betrokken zorgaanbieders belangrijk om te weten wat de medische voorgeschiedenis is van de patiënt en in welke situatie de patiënt zich begeeft. Zorgverleners beschikken op dit moment echter vaak niet snel en goed genoeg over:

 • De medische voorgeschiedenis van de patiënt zoals allergieën, chronische ziektes, medicijngebruik, recent ontvangen spoedzorg, de behandeling die is gestart in de ambulance of de bevindingen in de triage van de huisartsenpost of meldkamer.
 • Informatie over de situatie waarin de patiënt zich op het moment van de spoedsituatie bevindt.
 • Terugkoppeling over de verleende zorg. Denk aan feedback van de spoedeisende hulp naar de ambulancezorg voor kwaliteitsverbetering in het proces. Of de terugkoppeling van de betrokken zorgverleners naar de huisarts, zodat deze weet wat met zijn of haar patiënt is gebeurd.

Omdat een goede en snelle digitale gegevensuitwisseling belangrijk is voor goede patiëntenzorg, hebben de landelijke branche- en beroepsorganisaties van de spoedzorgaanbieders afgesproken dat de gegevensuitwisseling tussen deze partijen in 2023 in Nederland gerealiseerd moet zijn. In de Richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts-huisartsenpost-ambulancevoorziening-afdeling spoedeisende hulp’ staat welke informatie, door wie, op welk moment uitgewisseld moet worden om spoedzorg voor patiënten te ondersteunen.

De landelijke branche- en beroepsorganisaties van de betrokken spoed​zorgaanbieders, Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ en Nictiz werken in het programma Met spoed beschikbaar samen om de Richtlijn versneld te implementeren. Door betere gegevensuitwisseling worden zorgverleners beter ondersteund  in hun werk, waardoor ​de patiënt sneller de juiste zorg ontvangt. ​

Afspraken in de spoedzorgketen

De landelijke branche- en beroepsorganisaties van de spoedzorgaanbieders hebben afgesproken dat de gegevensuitwisseling tussen deze partijen in 2023 in Nederland gerealiseerd moet zijn. In de Richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancevoorziening – afdeling spoedeisende hulp’ staat welke informatie, door wie, op welk moment uitgewisseld moet worden om spoedzorg voor patiënten te ondersteunen.

Nog niet al die informatie wordt momenteel digitaal met elkaar uitgewisseld, terwijl er urgente behoefte aan is. De Covid-19 pandemie onderstreept het belang en urgentie van adequate gegevensuitwisseling in spoedsituaties. Zowel voor patiënten als voor zorgverleners.

Versnelde implementatie van de Richtlijn

Daarom is versnelling nodig. De landelijke branche- en beroepsorganisaties van de bij de Richtlijn betrokken spoed​zorgaanbieders, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ en Nictiz werken in het programma Met spoed beschikbaar samen om de Richtlijn versneld te implementeren, zodat eind 2021 het merendeel van de spoedzorgaanbieders digitaal gegevens kan uitwisselen.

 

Met het programma werken we aan:

 • betere gezondheidsuitkomsten voor de patiënt;
 • efficiënter en sneller (keten)zorgproces (minder administratie);
 • meer werkplezier voor zorgverleners;
 • kwaliteitsverbetering van het zorgproces.

De concrete doelstellingen van het programma zijn:

 • Het merendeel van de zorgaanbieders gebruikt de Richtlijn

Het merendeel van de zorgaanbieders in de spoedzorgketen kan eind 2021 relevante medische gegevens en de informatie over de spoedsituatie van een patiënt inzien en uitwisselen.

 • Uitwisseling van gegevens is technisch mogelijk

De uitwisseling van gegevens volgens de Richtlijn is technisch mogelijk tussen de ketenpartners in de spoedzorg, bij elk relevant systeem. Dit gaat om de systemen die de ziekenhuizen, huisartsenposten, huisartsenpraktijken, meldkamer en ambulancediensten gebruiken, zodat het merendeel van de betrokken zorgverleners de gegevens kan gebruiken.

 • Afspraken over het vervolg: op naar 100%

We maken afspraken met elkaar over het verhogen van het gebruik tot 100% en over de (technische) doorontwikkeling van de gegevensuitwisseling.

 

In het programma Met spoed beschikbaar werken de landelijke branche- en beroepsorganisaties van de spoedzorgaanbieders, Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, het ministerie van VWS, VZVZ en Nictiz samen. Bekijk de betrokken organisaties.

Nictiz en VZVZ spelen als programmabureau een faciliterende en verbindende rol voor zorgaanbieders, regionale samenwerkingen en ICT-leveranciers in de uitvoering van de activiteiten die nodig zijn om het digitaal uitwisselen van relevante medische gegevens in de spoedzorgketen versneld te realiseren.

Zorg is leidend

We zoeken aansluiting bij het zorgproces. Bij het bereiken van de programmadoelen is het ondersteunen van het zorgproces leidend.

 

Collectieve verantwoordelijkheid

Sectoraanpak met zorgaanbieder-overstijgende afspraken. Een goede samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders is nodig om de programmadoelen te bereiken.

 

Techniek

We faciliteren en coördineren ICT- leveranciers. De medewerking van leveranciers is belangrijk voor het succes van het programma. Daarom worden zij vanaf het begin van de ontwikkeling gefaciliteerd in de diverse testprocessen tot en met de implementatie in de zorgpraktijk.

 

Gebruik

We gaan voor een stapsgewijze en pragmatische implementatie in de zorgpraktijk. Veel aandacht gaat naar een praktische (regionale) ondersteuning van de implementatie in de zorgpraktijk, waarbij de gehele keten betrokken is, van bron(nen) naar ontvanger(s) van gegevens. Waar mogelijk sluiten we aan bij bestaande regionale initiatieven.

 

Met spoed beschikbaar richt zich op het ondersteunen van de zorgprocessen in de Acute Zorgketen met digitale gegevensuitwisselingHet gaat hierbij om gegevensuitwisselingen tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancevoorziening en afdeling Spoedeisende hulp, zoals beschreven in de Richtlijn.

Het programma ondersteunt zorgverleners van huisartsenpraktijken, huisartsenposten, ambulancevoorzieningen en afdelingen Spoedeisende hulp.

Het beschikbaar hebben van medicatiegegevens bij de HAP, SEH, Ambulance of Meldkamer kan inderdaad ook heel belangrijk zijn bij de zorg voor patiënten met een acute zorgvraag. Gelukkig kan dit bij veel systemen technisch al en maken steeds meer zorgaanbieders in de spoedzorg hier ook al gebruik van. Voor Met spoed beschikbaar ligt de focus op de gegevens zoals die in de Richtlijn zijn opgenomen. Daar waar medicatiegegevens nog niet worden opgevraagd, worden zorgaanbieders op de bestaande mogelijkheden voor medicatieoverdracht gewezen.

Een belangrijk uitgangspunt in de aanpak van het programma, is dat de zorg leidend is. We zoeken aansluiting bij het zorgproces. Een multidisciplinaire expertgroep met vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen van zorgverleners bewaakt dit. Daarnaast maken we gebruik van vier expertpanels. Deze bestaan uit vertegenwoordigers van eenzelfde discipline, te weten huisartsen, medewerkers van huisartsenposten, ambulancezorgprofessionals en spoedeisende hulp medewerkers. De expertpanels voeden het programma met informatie en advies over spoedzorgprocessen en adviseren de expertgroep bij vraagstukken die een specifiek zorgproces aangaan. 

Het gaat om de gegevensuitwisselingen tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancevoorziening en afdeling Spoedeisende hulp, zoals beschreven in de Richtlijn.

Nog niet, maar verplichting komt eraan. In het Kwaliteitskader Spoedzorg is afgesproken dat uiterlijk begin 2023 de Acute zorgketen digitaal gegevens uitwisselt. Met spoed beschikbaar anticipeert op deze ontwikkelingen en brengt versnelling aan om digitale gegevensuitwisseling te realiseren.

Toestemming voor het opvragen van de professionele samenvatting van de huisarts voor spoedzorg op de huisartsenpost is in veel gevallen al door de patiënt gegeven. Het ministerie van VWS onderzoekt de mogelijkheden om deze toestemming voor spoedzorg ook op de SEH en bij de ambulancevoorzieningen te gebruiken. 

Met spoed beschikbaar richt zich op de versnelde implementatie van de Richtlijn. In deze Richtlijn is ook de uitwisseling van gegevens tussen meldkamer en huisartsenpost opgenomen. Met spoed beschikbaar kan de ontwikkeling van Zorgcoördinatiecentra dus ondersteunen. 

Koploperprojecten

De koploperprojecten zijn projecten waarin we nieuwe digitale gegevensuitwisselingen realiseren en toetsen om zorgverleners te ondersteunen in hun werk met een efficiënter en prettiger zorgproces. Dit ondersteunt hen om de patiënt sneller de juiste zorg te verlenenZie ook deze factsheet voor meer informatie. 

Voor aanmelding of meer informatiekunt u contact met ons opnemen.

Het gaat in eerste instantie om gegevensuitwisselingen waarvan een vertegenwoordiging van zorgaanbieders heeft aangegeven de meeste behoefte te hebben en welke voor ICT-leveranciers technisch te realiseren zijn op korte termijn. Het gaat om: 

 • Het verbeteren van de beschikbaarheid van gegevens van de huisarts, de huisartsenpost en de ambulancevoorzieningen bij de SEH.  
 • De inzage in een samenvatting van de gegevens van de huisarts voor de ambulance.  
 • De digitale overdracht van de huisartsenpost naar de meldkamer. 
 • Rapportages van de SEH en ambulance richting de huisarts.

 In een wat latere fase volgen koploperprojecten voor andere, nieuwe digitale gegevensuitwisselingen. 

JazekerEr zijn meer digitale gegevensuitwisselingen die we momenteel aan het onderzoeken zijn om in Q3 2021 als koploperpropject aan te bieden. Dit zijn uitwisselingenwaarbij de techniek wat complexer ligt of waarvan nog een nadere analyse van het zorgproces nodig is. Houdt onze communicatie hierover in de gaten. 

Om als koploper aan de slag te gaan, dient u onder meer aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

 • U dient met twee zorgaanbieders in de acute zorgketen en twee ICT-leveranciers deel te nemen.
 • Er is bestuurlijk commitment voor deze implementatie bij alle betrokkenen.
 • Het project heeft prioriteit bij alle betrokkenen om de implementatie te laten slagen.
 • Er is bij alle betrokkenen voldoende capaciteit ingepland om de implementatie te ondersteunen. 
 • De oplossing voor de gegevensuitwisseling is conform de Richtlijn en de Informatiestandaard Acute Zorg.

 

Er is een aantal zaken waaraan u kunt denken ter voorbereiding.  

 • Zoek de samenwerking met een ketenpartner met wie u samen aan de slag gaat. Bestuurlijk commitment is hierbij belangrijk! 
 • Bekijk de zorgprocessen die u nu in de acute zorgketen met de betrokken ketenpartner heeft. Hier ziet u in een voorbeeld met gegevensoverdracht van de ambulance naar de spoedeisende hulp, waar u aan kunt denken.
 • Stimuleer uw ICT-leveranciers om de benodigde functionaliteit in te bouwen. Uw klantvraag is belangrijk. 
 • U kunt uw infrastructuur aansluiting bij het LSP of LSDV alvast organiseren, zodat u straks sneller aan de slag kunt met de technische oplossing.  

In de tool Amigo! van Nictiz dat ondersteunt bij de implementatie van informatiestandaarden om tot digitale gegevensuitwisseling te komen, leest u meer over waar u aan moet denken als u aan de slag gaat met digitale informatie-uitwisseling in de acute zorgketen.

Overigens geldt deze voorbereiding niet alleen voor de koplopers. U kunt deze acties ook al in gang zetten als u wacht met digitale gegevensuitwisseling tot we deze landelijk gaan uitrollen. Dit gebeurt later dit jaar, in Q3.

Ja, de vergoeding voor de koploperprojecten is drie-ledig: 

 • een vergoeding voor de zorgaanbieder voor deelname als koploper;  
 • een vergoeding voor de ICT-leverancier voor deelname als koploper;  
 • een vergoeding voor de inzet van een regionale projectleider.  

Op het moment dat u met één of meer van uw regionale ketenpartners en uw ICT-leveranciers wilt meedoendient u als regionaal initiatief hier zelf een projectleider voor aan te wijzen. Voor deze rol ontvangt u vanuit het programma een financiële vergoeding. De verantwoordelijkheden van de regionale projectleider zijn het regelen en coördineren van alle activiteiten die plaatsvinden om tot digitale gegevensuitwisseling de praktijk te komen. De regionale projectleider zorgt er onder meer voordat: 

 • de huidige en nieuwe werkprocessen in de keten in kaart worden gebrachtHieruit ontstaan de vervolgacties ter voorbereiding, zoals werkafspraken, functionele testen, communicatie, instructie en meer;
 • de betrokken zorgaanbieders en ICT-leveranciers afspraken maken over uitvoering van het project om te komen tot een goede digitale ondersteuning van het zorgproces.

Een coördinator van Met spoed beschikbaar ondersteunt de regionale projectleider. 

Het project is geslaagd wanneer de uitwisseling van informatie het spoedzorgproces in de praktijk van SEH, RAV, Huisartsenpost en/of huisarts goed ondersteunt. 

Wanneer de koploperprojecten positief zijn afgerond, dan worden de ervaringen met het gebruik van de informatie in de praktijk en de gebruikte systemen beschikbaar gesteld voor andere zorgaanbieders. De geleerde lessen en handvatten voor implementatie zullen worden aangereikt voor algemeen gebruik. 

U kunt zich nu alvast voorbereiden. Lees hier waaraan u onder meer kunt denken.

Daarnaast horen wij het graag wat uw voornemens zijn, zodat we u – als u en wij zo ver zijn – direct op weg kunnen helpen. U kunt hiervoor het contactformulier invullen.

ICT

De ziekenhuizen, RAV’s, huisartsenposten en huisartsen bepalen zelf welke technische oplossing zij willen gebruiken. Meestal bestaat die oplossing uit een applicatie (XIS) in combinatie met een infrastructuur (bijvoorbeeld LSDV en LSP)Vanuit het programma ondersteunen we met eisen, om de kwaliteit van de gegevensuitwisseling voldoende te waarborgen én om ervoor te zorgen dat over de keten heen gegevens kunnen worden uitgewisseld. Zo moet de oplossing aansluiten bij de zorgpraktijk en bij de Richtlijn, al in gebruik zijn, passen binnen de ambities voor de langere termijn en landelijk opschaalbaar zijn. De oplossing zal moeten voldoen aan de daarvoor opgestelde leidende principes en architectuur-uitgangspunten. Hier wordt door Nictiz en VZVZ op getoetst.  

De informatiestandaard is ontwikkeld door en in beheer van Nictiz. Hier leest u er meer over en vindt u contactinformatie. 

Eerst dient u applicatie te worden gekwalificeerd. Nictiz verzorgt de kwalificatieHier leest u er meer informatie over en vindt u contactinformatie. Nadat uw applicatie door Nictiz is gekwalificeerd, moet deze door VZVZ worden geaccepteerd indien gekozen is voor het LSP als infrastructuur. In het proces van kwalificatie t/m acceptatie wordt u ondersteund, zodat dit soepel verloopt. Mocht u hier nog vragen over hebben, dan horen we dat graag!

 

VZVZ is verantwoordelijk voor de UZI-middelen en het LSP. Hier leest u er meer over en vindt u contactinformatie. 

Volg ons