Skip to the main content

Uitgangspunten aanpak

Het programma Met spoed beschikbaar heeft een faciliterende en verbindende rol tussen zorgaanbieders en ICT-leveranciers en hanteert een aantal uitgangspunten om de doelstellingen te realiseren:

 

Zorg is leidend

We zoeken aansluiting bij het zorgproces. Bij het bereiken van de programmadoelen is het ondersteunen van het zorgproces leidend. Een multidisciplinaire expertgroep met vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen van zorgverleners bewaakt dit. Daarnaast maken we gebruik van vier expertpanels. Deze bestaan uit vertegenwoordigers van eenzelfde discipline, te weten huisartsen, medewerkers van huisartsenposten, ambulancezorgprofessionals en medewerkers spoedeisende hulp. De expertpanels voeden het programma met informatie en advies over spoedzorgprocessen en adviseren de expertgroep bij vraagstukken die een specifiek zorgproces aangaan.

 

Collectieve verantwoordelijkheid

Sectoraanpak met zorgaanbieder-overstijgende afspraken. Een goede samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders is nodig om de programmadoelen te bereiken. Een Projectgroep met vertegenwoordigers van de verschillende zorgaanbieders bewaakt dit en speelt een actieve rol hierin.

 

Techniek

We faciliteren en coördineren ICT- leveranciers. De medewerking van leveranciers is belangrijk voor het succes van het programma. Daarom worden zij vanaf het begin van de ontwikkeling gefaciliteerd in de diverse testprocessen tot en met de implementatie in de zorgpraktijk.

 

Gebruik

We gaan voor een stapsgewijze en pragmatische implementatie in de zorgpraktijk. Veel aandacht gaat naar een praktische (regionale) ondersteuning van de implementatie in de zorgpraktijk, waarbij de gehele keten betrokken is, van bron(nen) naar ontvanger(s) van gegevens. Waar mogelijk sluiten we aan bij bestaande regionale initiatieven.

 

Volg ons